Bra och dåliga VOC:er - vilka är de?

Lättflyktiga organiska föreningar, VOC:er, är en kemikaliegrupp som relativt lätt förångas i luften i rumstemperatur.

Över 900 kemikalier har redan blivit erkända att höra till denna kategori, och de är de största förorenarna av inomhusluften.

VOC:er är inte bara föroreningar, i och med att några av dem uppkommer naturligt och produceras av exempelvis växter och djur. Några VOC:er är dessvärre orsakade av mänskligheten: fossila bränslen, nya möbler, beläggningar, målarfärger, aerosoler, parfymer, städprodukter och teknologi är alla stora producenter av föroreningar av inomhusluften. Halten av VOC:er i luften är koncentrerad inomhus, och kan vara så mycket som 100 gånger större än utomhus.

VOC:er har sammankopplats till otaliga sjukdomar, såsom astma, multipel kemisk känslighet och sjuka hus-sjukan (sick buildings syndrome, SBS). Några, å ena sidan, är giftiga, till och med cancerogena i höga koncentrationer, till exempel bensen och formaldehyd. Några, o andra sidan, reagerar med andra föreningar, och formar då giftiga ämnen.

Volatile organic compounds can be bad for health.

Att känna igen symptomen är det bästa sättet att förebygga dem

Det finns många olika symptom som VOC:er kan orsaka, antingen i och med kort- eller långvarig exponering: irriterade slemhinnor, och på hyn, huvudvärk, kontinuerlig trötthet, illamående, minnesförlust och till och med skadade njurar, lever och nervsystem. Långvarig exponering kan också leda till nedsatt immunförsvar.

Det finns flera sätt att försöka undvika luftföroreningar:

  • Tillräcklig luftventilation är nödvändigt när man hanterar något som frigör kemikalier i luften, till exempel då man målar - halten VOC:er i luften kan bli upp till 1000 gånger högre än i utomhusluften. 
  • Läs de informativa etiketterna noggrant, och följ instruktionerna. Förångande produkter bör förvaras lufttätt, och dem bör man också göra sig av med på rätt sätt. 
  • Alla onödiga kemikalier, så som parfymprodukter, bör unvikas. 

Att undvika alla VOC:er är omöjligt, i och med att de existerar i helt vanlig luft både inom- och utomhus. Mängden av VOC:er i luften är i vanliga fall liten, och därför utvecklas de skadliga effekterna först efter en långvarig exponering, och kunskap om denna process är ännu inte välkänd.  

Känslighet för dofter och multipel kemisk känslighet är besvär där de ovan nämnda symptomen uppkommer till och med från extremt små koncentrationer, som friska människor inte ens kan känna av.

Kemikalier i sig är inte nödvändigtvis farliga för hälsan, men när de existerar i luften som en salig blandning av tiotals olika sorter blir det betydligt svårare att bedöma deras möjliga inverkan.

 

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer