vallila-office-spark-labs-hero

Lönsamt att investera i personalens välbefinnande

Hur skapas välmående på er arbetsplats?

 Välmående medarbetare trivs  på jobbet vilket leder till en ökad produktivitetsnivå. Ganska enkelt, eller hur? Men vad menar vi egentligen då vi talar om en välmående arbetsplats, hur kan vi öka välmåendet och hur kommer det sig att välmående medarbetare faktiskt är mer produktiva?

Konceptet välmående arbetsplatser är mångfacetterat. För att skapa en välmående arbetsplats krävs det mer än enstaka åtgärder som för stunden höjer stämningen. Viljan att framhäva välmående måste ses som en omfattande del av organisationens strategi och vara synlig i den dagliga verksamheten.  

SEB fokuserar på att skapa en arbetsplats som stödjer samarbete och gemenskap SEB fokuserar på att skapa en arbetsplats som stödjer samarbete och gemenskap 


Enligt arbetshälsoinstitutet (FI) tar en sund och välmående organisation hand om personalens välbefinnande, gemenskap och organisationens framgång. Det handlar om en arbetsplats där personalen är motiverad och känner att de gör ett meningsfullt arbete, samtidigt som de leds av en ansvarstagande ledning.

Arbetsmiljön är nyckeln till allas välmående - en hälsosam vardag bidrar till ökad produktivitet

En välmående arbetsplats har ett direkt samband med en organisations produktivitet, kundtillfredsställelse, sjukfrånvaro samt förebyggandet av olyckor. Genom att satsa på medarbetarnas välmående skapar en organisation även en mer attraktiv bild av företaget, vilket är viktigt för att både stärka både företagets PR och varumärke. Att fokusera på de anställdas välbefinnande och hälsa är en kostnad, men det är en säker investering som snabbt återbetalar sig med vinst.

På Nike Communications fungerar Naava som ett element som visar att man satsar på sina medarbetare.På Nike Communications fungerar Naava som ett element som visar att man satsar på sina medarbetare. 

För att få ut den maximala nyttan av en investering i arbetstagarnas välmående, kan det vara smart att fundera lite kring de olika alternativen på marknaden. Pausgymnastik som arrangeras då och då kan kännas som en rolig aktivitet för stunden, men ger verkligen den avkastning på investeringen i det långa loppet? Det kan istället vara smart att skifta fokus till aktiviteter och faktorer som är en del av arbetstagarnas vardag.

För det amerikanska företaget Delos Ventures, en av Naavas största investerare, sätts människans hälsa i centrum för modernt byggande. Företagets grundare och VD, Paul Scialla, uppmuntrar alla till att skapa människovänliga byggnader genom att bland annat investera i mängden naturligt ljus och ren luft.

Med hjälp av Delos WELL Building Standard kan man, med inredning och byggnadsutformning i beaktande, värdera kostnader och åtgärder och verka för att få ut de långsiktiga vinster man har av att välmåendet ökar bland de anställda och de som befinner sig i lokalerna. Målet är att skapa en optimal miljö för oss människor: att normen vid byggnadsplaneringen blir ett kontinuerligt fokus på välmående ur olika aspekter.

Det lönar sig att bry sig om människors grundbehov

En bra arbetsmiljö stödjer dess medarbetares grundbehov: organisationens framgång kan påverkas positivt av att man tar hand om dessa behov. Enligt Maslow är de viktigaste behoven de psykologiska behoven: behov som bör tillfredsställas för vår överlevnad såsom behov av mat, vatten och luft. Innan dessa behov är tillfredsställda kan vi inte göra vårt bästa för att uppnå de våra övriga behov.

Människor spenderar åtta timmar om dagen inom fyra väggar, och medarbetarna är företagets största tillgångar. Därmed kan man anse det vara motiverat att stödja deras välmående och produktivitet så gott det går.

På Vincit hjälper Naava till att öka produktiviteten.På Vincit hjälper Naava till att öka produktiviteten.

På företaget Vincit är de experter inom programvaruutveckling och också vald till Europas bästa arbetsplats. Deras VD Mikko Kuitunen förklarar tanken bakom att investera i välmåendet hos sina medarbetare: “Vår framgång är helt beroende av människor. För att locka de bästa medarbetarna måste vi erbjuda dem den bästa miljön att jobba i”.

När det kommer till kritan är det lönsamt för ett företag att ta hand om människor


På Svea Ekonomi anser man också att investeringen betalar sig tillbaka och kvaliteten på deras möten har förbättrats.

Svea Ekonomi har investerat i Naava för att öka medarbetarnas välmående. Svea Ekonomi har investerat i Naava för att öka medarbetarnas välmående. 

“För oss är det guldvärt att investera i våra utrymmen. Det har en positiv inverkan på personalens välmående, både kortsiktigt och i det långa loppet. Vår gruppanda har förbättrats och produktiviteten är högre då arbetsutrymmet är optimalt.”

- Jukka Rytkönen, finanschef på Svea Ekonomi.
 

På arbetshälsovården Työterveys Aalto har stämningen på jobbet förbättrats i och med att medarbetarnas energi och tid inte längre går åt till att konstant diskutera allas symptom och hälsoproblem. “Min förman sade att mängden frånvaron och klagomål gällande hälsorelaterade problem har minskat sedan Naavorna kom till oss,” säger receptionisten Jutta.

Frånvaron är inte gratis

Alla tvingas vi någon gång vara borta från jobbet. Det kan helt enkelt handla om en långvarig förkylning, en svår olycka eller plötsliga förändringar i ens livssituation. Bidrar arbetsplatsen med en stabil och hälsosam miljö kan den i sig motverka frånvaro och stärka individens möjlighet att komma tillbaka snabbare. Det finns ett flertal andra orsaker till frånvaro från arbetet, men dålig inomhusluft är en faktor som har en märkbar inverkan på detta.

En dålig kvalité på inomhusluften kan framkalla en rad olika symptom såsom utmattning, huvudvärk, illamående, hosta och irriterade luftvägar. I värsta fall kan inomhusluftens dåliga kvalité leda till att man inte längre kan vistas i byggnaden. Genom att förbättra inomhusluften på arbetsplatsen kan man minska på sjukfrånvaron med upp till 35%. Förutom de direkta kostnaderna sjukfrånvaron ger upphov till, till exempel i form av sjukkostnader blir så klart arbetsuppgifter lidande. Det är lätt att se att både direkta och indirekta kostnader får en uppsving.

Vad vill du göra för att främja välmåendet på din arbetsplats?

En Naava i kontoret är ett tydligt tecken på att personalens välbefinnande tas i beaktande. Naava förbättrar vårt välmående på ett passivt och effektivt sätt. Tag kontakt med en av våra experter ifall du är sugen på att satsa på välmåendet på din arbetsplats, vi hjälper gärna till.

 

 

Intresserad? Vi berättar gärna mer