Biofiilinen tilasuunnittelu tuo luonnon sisätiloihin

Mitä biofiilinen tilasuunnittelu on ja miksi se on tärkeää?

Olemme nykyään tietoisempia siitä, miten työympäristöt kuten toimistot vaikuttavat työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että huonosti suunnitellut sisätilat voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia työpaikoilla. Nämä ongelmat liittyvät esimerkiksi heikentyneisiin työsuorituksiin  ja vakaviin sairastumisiin

Meitä ihmisiä ei ole suunniteltu viettämään 90 % ajastamme sisätiloissa, vaikka tämänhetkinen karu totuus onkin, että juuri sen verran ajastamme me sisätiloissa vietämme. Voisikin todeta, että meidät on “geneettisesti ohjelmoituhakeutumaan luonnon läheisyyteen, ja mikäli sisätiloista tätä luontoa ei löydy, tulee tämä ristiriita väistämättä vaikuttamaan meihin haitallisesti

Viime vuosikymmenten aikana kaupunkisuunnittelun trendinä on ollut rakentaa mahdollisimman energiatehokkaita rakennuksia, mikä on johtanut siihen, että muut rakentamisessa tärkeät arvot kuten luontoyhteys ja kestävyys ovat usein jääneet vähemmälle huomiolle. Viime aikoina on kuitenkin tutkimusten ja uusien innovaatioiden ansiosta alettu yhä enemmän keskustella siitä, mitä biofiilinen tilasuunnittelu on, ja miten se voi auttaa meitä voimaan paremmin.

Naava breathing room Stockholm

Biofiilinen tilasuunnittelu mullistaa kaupunkisuunnittelun


Nykypäivän kaupunkisuunnittelijat pyrkivät aktiivisesti uudistamaan käsitystä “perinteisistä toimistotiloista”, joiden keskiössä on ollut tilojen tehokkuuden maksimoiminen muun muassa suosimalla mahdollisimman tiiviitä avokonttoreita. Vaikka energiatehokkuus pysyykin keskeisenä teemana myös nykypäivän kaupunkisuunnittelussa, on sen lisäksi alettu ottaa huomioon yhä enemmän myös sitä, miten sisätiloihin voisi sisällyttää enemmän luontoelementtejä. Tätä luontoelementtien sisällyttämistä sisätiloihin kutsutaan biofiiliseksi tilasuunnitteluksi. 

 

"Biofiilinen tilasuunnittelu - mitä se on?"


Biofiilisen tilasuunnittelun tavoitteena on luoda
 mahdollisimman luonnollisia sisätiloja
 hyödyntämällä suunnittelussa luonnonmukaisia elementtejä kuten luonnonmateriaaleja ja -värejä. Biofiilinen tilasuunnittelu jaetaan kolmeen eri ulottuvuuteen: suoriin luontokokemuksiin (esim. maisema ikkunasta, eläviä kasveja, luonnonvaloa), epäsuoriin luontokokemuksiin (esim. luontovalokuvia, nauhoitettuja luontoääniä, luonnollisia rakennusmateriaaleja)  ja tilan ja paikan kokemukseen (esim. onko tilan muoto luontoympäristölle ominainen, löytyykö huoneesta “turvapaikkoja”). Kaikki nämä ulottuvuudet vahvistavat luontoyhteyttämme ja auttavat meitä täten voimaan paremmin

Vaikka elämämme on siirtynyt pitkälti sisätiloihin, tarpeemme kokea yhteyttä luontoon ei ole kadonnut mihinkään.

Sunlight from window

Biofiilinen tilasuunnittelu ja suorat luontokokemukset


Suorilla luontokokemuksilla on, vähemmän yllättävästi,
eniten myönteisiä terveysvaikutuksia. Kuten edellisessä kappaleessa jo lyhyesti mainittiin, suorista luontokokemuksista voi päästä nauttimaan sisällyttämällä sisätiloihin aitoja, luonnollisia elementtejä. Usein toimistoista voikin löytää suoria luontokokemuksia esimerkiksi viherseinien, ruukkukasvien, akvaarioiden, tai luonnonvaloa lisäävien suurten ikkunoiden muodossa. Kasvien, luonnonvalon ja vesielementtien lisäksi suoria luontokokemuksia voi tuoda sisätiloihin myös hyödyntämällä elementtejä kuten ilmaa, tulta tai eläimiä. Näitä elementtejä kuitenkin harvemmin näkee sisätiloissa, sillä niitä on huomattavasti hankalampi suunnitella ja toteuttaa.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi sisätiloihin tuodut ruukkukasvit vaikuttavat myönteisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiimme. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että vehreissä ympäristöissä oleilevat ihmiset kärsivät vähemmän päänsäryistä, yskästä ja nieluoireista. Kasvit vaikuttavat myönteisesti myös verenpaineeseen. Lisäksi tutkimuksissa on käynyt ilmi, että jos ihmisten annetaan valita, viettävätkö he aikaansa mieluummin huoneessa, joissa ei ole kasveja, vai huoneessa, jossa on kasveja, he valitsevat huomattavasti todennäköisemmin huoneen, jossa on kasveja. Tutkimusten mukaan kasvit sisätiloissa rentouttavat ja tekevät ihmisistä kokonaisvaltaisesti ystävällisempiä.

Muihin biofiilisen tilasuunnittelun ulottuvuuksiin verrattuna suorat luontokokemukset ovat verrattain helposti ymmärrettävissä: pitää vain käydä ostamassa ruukkukasvi, hankkia viherseinäke tai avata verhot, jotta toimistoon saadaan enemmän valoa. Mutta vaikka konsepti onkin suhteellisen helposti ymmärrettävissä, voivat suorat luontokokemukset olla vaikeammin sisällytettävissä ja hallittavissa kuin esimerkiksi epäsuorat luontokokemukset. Luonnolliset, elävät asiat kuten kasvit tai akvaariot tarvitsevat nimittäin jatkuvaa huoltoa ja hoivaa, eikä luonnonvalon lisääminenkään aina onnistu pelkästään verhoja avaamalla, jos toimisto sijaitsee luonnonvalolle epäedullisessa paikassa. Nämä kaikki asiat tulee ottaa huomioon biofiilisiä tiloja suunnitellessa.

Natural material

Biofiilinen tilasuunnittelu ja epäsuorat luontokokemukset


Epäsuoria luontokokemuksia voidaan tuoda tiloihin käyttämällä rakennusvaiheessa tai huonekaluissa luonnonmateriaaleja ja -värejä, suosimalla muodoltaan luonnollisia elementtejä tai ripustamalla seinälle luontokuvia. Toisin sanoen: epäsuorat luontokokemukset ovat “virtuaalista luontoa”: jotain, minkä voi aistia - muttei kuitenkaan niin autenttisesti kuin suoria luontokokemuksia. 

Tutkimusten mukaan epäsuorilla luontokokemuksilla ei ole aivan niin vahvoja hyötyvaikutuksia kuin suorilla luontokokemuksilla. Mutta vaikka epäsuorien luontokokemusten terveysvaikutukset eivät olekaan aivan niin merkittäviä, niillä on yksi merkittävä etu: epäsuoria luontokokemuksia on huomattavasti helpompi suunnitella sisätiloihin. Erityisen merkittäväksi tämä seikka muodostuu silloin, kun kyseessä on tila, johon olosuhteista johtuen suoria luontokokemuksia ei pystyttäisi edes sisällyttämään. Mitä enemmän ympäristömme sisältää näitä luontokokemuksia - olivat ne sitten suoria tai epäsuoria - sitä paremmin me voimme henkisesti ja fyysisesti ja sitä paremmat voimavarat meillä on selvitä esimerkiksi vaikeista elämäntilanteista.

Etenkin Pohjoismaissa monille arkkitehdeille ja suunnittelijoille luonnonmateriaalien, kuten puun tai kiven käyttö rakennuksia ja tiloja suunnitellessa on itsestään selvää. Epäsuorien luontokokemusten etuna on myös se, että kun materiaalit, värit tai taulut on kerran suunniteltu ja järjestetty johonkin tilaan, ne vaativat hyvin vähän tai ei lainkaan kunnossapitoa. 

Arkkitehdit ja suunnittelijat ovat keskeisessä roolissa epäsuorien luontoelementtien suunnittelussa


Arkkitehdeillä ja suunnittelijoilla tulee olla tarpeeksi vahva tietämys luonnon materiaaleista, muodoista ja väreistä sekä siitä, miten nämä elementit saadaan harmonisesti toimimaan yhdessä. Huonosti tai vajavaisesti suunnitellut tilat voivat nimittäin aiheuttaa ihmisissä hämmennyksen tai epäjärjestyksen tunteita. 

Vaikka epäsuorien luontoelementtien suunnittelu ja toteutus vaativatkin arkkitehdeiltä ja suunnittelijoilta paljon työtä, näiden luontokokemusten suunnittelu myös antaa heille mahdollisuuden olla luovia ja innovatiivisia.

Sisätilojen värimaailmat voidaan esimerkiksi suunnitella noudattamaan jotakin tiettyä väriteemaa, kuten “metsä”, “hiekkaranta” tai “tulisija”. Tiloihin voidaan asettaa huonekaluja, jotka muistuttavat erilaisia luontoelementtejä kuten kiviä, puunrunkoja tai eläimiä. Luovuutta ja kekseliäisyyttä pääsee hyödyntämään myös rakennusmateriaaleja miettiessä, suunniteltiin tiloihin sitten puuta, bambua tai marmoria.

Naava Oasis (photo by Riikka Kantinkoski)

Tilan ja paikan kokemus biofiilisessä tilasuunnittelussa


Tilan ja paikan kokemukset biofiilisessä tilasuunnittelussa viittaavat
luonnonmukaisiin ratkaisuihin, jotka tehdään rakennusta tai tilaa suunniteltaessa. Nämä kokemukset voivat liittyä esimerkiksi rakennuksen luonnonmukaiseen muotoiluun (luonnosta harvemmin löytyy esimerkiksi organisoituja, säännöllisiä tai geometrisiä rakennelmia) tai siihen, tarjoaako tila käyttäjilleen turvapaikkaa (luonnossa turvapaikan tehtävä on suojata mahdollisilta uhilta). Pohjimmiltaan tarkoituksena on siis suunnitella sisätilaratkaisuja, jotka muistuttavat luonnon omia aikaansaannoksia mahdollisimman paljon. Kuten epäsuorienkin luontokokemusten suhteen, arkkitehdit ja suunnitelijat kantavat jälleen pääsuunnitteluvastuun.

Luonnonmukaisten rakennelmien ja turvapaikkaratkaisujen lisäksi biofiilisiä tilan ja paikan kokemuksia voidaan tuoda tiloihin suunnittelemalla “näköalapaikkoja”, joissa ympäristöään tarkkailemalla ihminen voi tuntea olevansa “turvassa”, tai suunnittelemalla ennalta-arvaamattomia ja monitahoisia tiloja (luonnon rakenteet kun ovat ominaisuuksiltaan hajanaisia ja yllätyksellisiä). 

Kaikkia biofiilisiä tilan ja paikan kokemuksia ei tietenkään ole tarpeen suunnitella samaan tilaan, eikä sellainen yleensä ole realististakaan. On kuitenkin tärkeä muistaa, että jokainen tilaan suunniteltu elementti tuo ihmistä aina hieman lähemmäs luontoa


Suoria ja epäsuoria luontokokemuksia voidaan suunnitella melko joustavasti jo olemassa oleviin rakennuksiin ja tiloihin. Tilan ja paikan kokemuksia taas suunnitellaan yleensä lähinnä vasta suunnitteluvaiheessa oleviin, uusiin tai laajoja uudistuksia läpikäyviin rakennuksiin. Nämä projektit ovat siis yleensä huomattavasti suurempia ja kalliimpia investointeja kuin muiden biofiilisten ulottuvuuksien suunnitteluprojektit. Tästä huolimatta tilan ja paikan kokemuksia on viime vuosina suunniteltu sisätiloihin yhä enemmän ja trendi tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa.

NIB natural office with Naavas

Tarvitsemme luontoa voidaksemme kokonaisvaltaisesti hyvin

 

Vaikka kaikki nämä biofiiliset ulottuvuudet vaativat oman määränsä harkinnanvaraista suunnittelua, toteuttamista ja sitoutumista, on lopputulos ehdottomasti vaivan arvoinen. Sisätilaympäristöön vaikuttaa myönteisesti jo pelkästään se, että vaihdetaan teollisesti tuotetut sisätilamateriaalit luonnollisiin tai sijoitetaan toimistoon kasveja. Biofiilisten panostusten ei siis missään nimessä aina tarvitse olla kalliita tai aikaa vieviä.

Ihmisen keho reagoi myönteisesti luonnon tuomiseen sisätiloihin. Luonnon ympäröimänä me olemme fyysisesti ja henkisesti terveempiä, tuottavampia ja energisempiä. Luonto sisätiloissa voi koulu- ja työympäristöissä muun muassa vähentää sairauslomien määrää. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvit ja muut luonnolliset elementit voivat sairaaloissa nopeuttaa potilaiden toipumista leikkausten jälkeen. Luonto vaikuttaa myönteisesti myös mielenterveyteemme vähentämällä ahdistuneisuutta, laskemalla kortisolitasoja, lisäämällä positiivisia tuntemuksia ja terävöittämällä aisteja. 

Älyllinen, esteettinen, kognitiivinen ja jopa hengellinen täyttymyksemme on täysin luonnosta riippuvaista.

- Biologi Edward O. Wilson


Monissa sisätiloissa on nykyään harmillisen vähän, tai ei lainkaan, luontoelementtejä. Tämän vuoksi on tärkeää kouluttaa ja muistuttaa päättäjiä, suunnittelijoita ja arkkitehteja siitä, mitä biofiilinen tilasuunnittelu on ja miten positiivisesti se vaikuttaa meihin ihmisiin. Koska emme vietä luonnossa enää niin paljon aikaa, meidän tulee tuoda luonto luoksemme sisätiloihin. Näin pääsemme palaamaan meille luontaiseen elinympäristöön - minkä tuloksena voimme luontaisesti paremmin.  

Naava greenwall at Hanken School of Economics

5 vinkkiä, joilla voit tuoda enemmän luontoa kotiin tai työpaikalle

1. Suosi luonnollisia materiaaleja kuten puuta, kiveä ja marmoria pintamateriaaleja ja sisustusta suunnitellessa. 

2. Hanki kasveja, viherseinä tai kukkia. Tai kasvata omia kasveja esimerkiksi avokadon tai tomaatin siemenistä!

3. Sisusta luontoaiheisilla maalauksilla tai tauluilla.

4. Pidä verhoja auki mahdollisimman paljon.

5. Siirrä työpiste tai ruokapöytä ikkunan läheisyyteen. Näin pääset tarkkailemaan luontoa ja nauttimaan auringonvalosta, sateen ropinasta ja tuulessa heiluvista puista. 

Naava HKI office

Valitse Naava Oasis, kun tavoitteenasi on tuoda enemmän luontoa toimistoon


Yhdessä vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto Fyran kanssa toteutettu Naava Oasis on tila tilassa, joka tuo luonnon oman keitaan neljän seinän sisälle.

Naava Oasis tarjoaa kokonaisvaltaisen biofiilisen kokemuksen, sillä Oasiksen suunnittelussa on huomioitu kaikki kolme biofiilisen tilasuunnittelun ulottuvuutta: suora luontokokemus, epäsuora luontokokemus ja tilan ja paikan kokemus. Naava Oasis soveltuu erityisesti avoimiin tiloihin luomaan mahdollisuuksia etäisyydelle ja yksityisyydelle, säilyttäen kuitenkin tilan yhtenäisyyden.

 

Naava Oasis on kuin sukellus metsän hiljaiseen katveeseen, pehmentäen valon, äänen ja ilman liikkeet avoimessa tilassa. Oasiksen avulla voit tuoda luonnon stressiä vähentävän vaikutuksen ja raikkaan, puhtaan ja kostean ilman sinne, missä sitä eniten tarvitsemme: sisätiloihin.

 

Alla näkyvään kuvaan olemme tehneet hahmotelman siitä, miltä Naava Oasis voisi näyttää toimistoympäristössä:

Naava Oasis - toimistosuunnittelijan luonnonläheisin ystävä

Naava_Oasis Biophilic Design

Ota yhteyttä

Inspiroiduitko? Asiantuntijamme auttavat sinua suunnittelemaan oman ratkaisusi!